top of page

Storia del Karate Shotokan

 I Maestri 

 Gichin F.
 Yoshitaka F.
Yoshitaka Funakoshi
 1906 -1945
Gichin Funakoshi
1868 - 1957
 Tadao O.
 Tadao Okuyama
 1918 - 2006
 Masatoshi N.
 
 Masatoshi Nakayama
 1913 - 1987
bottom of page